Dick’s snackcar blijft op zijn huidige plek!

Het is nog niet definitief, maar voorlopig lijkt de gang naar de bestuursrechter van het wijkoverleg en BAS en de 1400 ondertekeningen van de petitie een succes. Op 10 februari stonden het Wijkoverleg en BAS tegenover de gemeente om het onzalige voorstel voor verplaatsing van twee keer zo grote nieuwe snackcar naar het midden van het Frederik Hendrikplein te stoppen. De rechter stelde een ‘compromis’ voor: de nieuwe snackcar komt een paar meter achter de huidige, in de bosschage. De nieuwe banken kunnen blijven en het vrije zicht op het midden van het plein blijft, zoals het 115 jaar geleden bij de aanleg is bedoeld. De gemeente zal haar best doen om alle procedures te versnellen en het wijkoverleg en BAS zullen hun bezwaar intrekken. Als iedereen meewerkt en geen hindernissen opwerpt kan dit besluit over vier à vijf maanden rond zijn en krijgt eigenaar André na vijf jaar gedoe eindelijk zijn nieuwe snackcar op zijn voorkeurslocatie. Mocht er toch een kink in de kabel komen bij een van de partijen, dan zijn wij terug bij af en wordt ons bezwaar van 10 februari later alsnog inhoudelijk behandeld.

De nieuwe kiosk – waarover de partijen het nu eens zijn geworden. © Buro Sant en Co

Teken de petitie voor Dick’s snackcar!

Teken de petitie tegen de verplaatsing van de snackcar naar het midden van het plein! Plaatsing van de nieuwe grote kiosk op de huidige plek, maar dan twee meter naar achteren, is de beste oplossing.

Hier geen kiosk!

Vorig jaar vertelden wij hieronder over de ontwikkelingen rond de verplaatsing van Dick’s snackcar. Het wijkoverleg en BAS zijn toen in beroep gegaan tegen de vergunning voor plaatsing midden op het monumentale Frederik Hendrikplein, met alle schade aan het beschermd stadsgezicht en ten koste van het genieten op de bankjes in het groen. Daarna bleef het lang stil.

Op initiatief van het wijkoverleg en BAS is deze zomer druk overlegd met en tussen de vier betrokken gemeentelijke diensten om tot een andere oplossing te komen en de beslissing over de definitieve plek te  versnellen. Maar ook dit overleg leverde niets op.

Wel is er nu een datum voor de behandeling door de rechtbank vastgesteld op 10 februari. Het wijkoverleg heeft nu samen met BAS een petitie opgesteld om de gemeente en de rechtbank duidelijk te maken wat wij wensen als wijk.

Laatste stand van zaken Dick’s Snackcar

De twee dubbele bankjes vooraan moeten verdwijnen voor de nieuwe kiosk – als het aan de gemeente ligt. Foto Christian van der Kooy, Platform Stad

De goed doortimmerde zienswijzen van het Wijkoverleg Statenkwartier en BAS van 2 februari hebben helaas niet geleid tot gewijzigd inzicht bij de gemeente. Op 2 maart had ook raadslid Dennis Groenewold (D66) hierover kritische vragen gesteld in de gemeenteraad. Toch kwam er op 13 april een Omgevingsvergunning voor de ongevraagde en onlogische (mis)plaatsing van de nieuwe kiosk. Ondertussen moest de gemeenteraad wachten tot 18 mei op het uitgestelde antwoord van B&W. Dit uitstel was nodig omdat B&W tijd nodig had om informatie in te winnen. Een onjuiste en vreemde gang van zaken, want ondertussen hadden B&W al wel de vergunning verleend. Dit tot verdriet van de bewoners en ook van de eigenaar van de Snackcar. Naar zijn wensen werd niet gevraagd. Hij zit ook niet te wachten op een verhuizing naar het midden van het plein en blijft het liefst staan op dezelfde plek waar ook zijn grootvader en zijn vader al zestig jaar hebben gestaan.

Het Wijkoverleg en BAS zijn in beroep gegaan, omdat hun aangedragen argumenten zonder veel onderbouwing  zijn genegeerd. Nu is het wachten op de rechtbank.

De wijde zichtlijn van het Frederik Hendrikplein verdwijnt na de komst van de nieuwe kiosk en de extra beplanting © Marja Langenberg

Dick’s Snackcar

Na de vergunningen voor het slopen van het hoektorentje op nummer 34 en het plaatsen van twee dakopbouwen op 34 en 30 dreigt de gemeente voor de derde keer op rij op het Frederik Hendrikplein in de fout te gaan. Dick’s Snackcar is hard toe aan een nieuwe behuizing en in 2019 heeft de eigenaar een architect opdracht gegeven voor een nieuw ontwerp. De afspraak gemaakt in de klankbordgroep van alle betrokkenen bij de herinrichting van de Fred/Aert van der Goesstraat was om deze nieuwe grotere kiosk te plaatsen in de begroeiing aan de overkant, waar hij minder in het zicht staat. BAS heeft toen op verzoek van enkele omwonenden naar het voorgestelde ontwerp gekeken en vond zowel de locatie als het ontwerp goed doordacht. Ondertussen werd de doorgaande weg heringericht met een brede looproute en twee symmetrische rijen van drie dubbele banken, mooi ingepast in de oorspronkelijke aanleg met beplanting op de hoeken en vrije zichtlijnen over het gazon.

Alles-moet-maar-kunnen op het Frederik Hendrikplein?

Maar vorige maand werd iedereen, inclusief de eigenaar van Dick’s Snackcar en de omwonenden, verrast door een ontwerpbesluit met daarin een nieuwe locatie voor de kiosk op de plaats van de eerste dubbele banken. Daarachter moet extra hoge beplanting komen, want dan zou de kiosk niet opvallen. Maar wie gelooft dat? De nieuwe – dubbel zo grote (!) – kiosk staat breed in het zicht en de vrije zichtlijnen verdwijnen. Het is gelukkig nog een ontwerpbesluit en het Wijkoverleg, dat betrokken was bij de gesprekken over de eerste locatie, heeft een Zienswijze ingediend waarin hij zijn bezwaren over de locatiekeuze en de gevolgde procedure duidelijk maakt. BAS ondersteunt deze Zienswijze en heeft hiervoor ook de monumenten- en stedenbouwkundige onderbouwing geleverd.


De nieuwe locatie van de veel grotere Dick’s Snackcar is op de plaats van de achterste banken, ook de hoge begroeiing komt een stuk naar voren. Weg is het vrije uitzicht op het plein met zijn monumentale bebouwing!  © Marja Langenberg

In het bestemmingsplan staat het Frederik Hendrikplein beschreven als beeldbepalend voor het Rijksbeschermd stadsgezicht Statenkwartier, maar dat is voor de Welstandscommissie blijkbaar niet van belang. Het ontwerp is als hamerstuk gepasseerd, net zoals de vergunningen voor 34 en 30. Wordt het niet hoog tijd dat de leden van de Welstandscommissie met Monumentenzorg in hun portefeuille een keer de fiets pakken om ter plekke zelf te bekijken waarvoor zij hun akkoord geven?

Grote steun voor bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor Frederik Hendrikplein 34!

BAS heeft gisteren bezwaar aangetekend samen met ruim 60 wijkbewoners

De flyeractie heeft veel publiciteit en steun opgeleverd. Tenminste 25 bewoners hebben of zelf bezwaar gemaakt bij de gemeente of BAS gemachtigd dit namens hen te doen. BAS heeft gisteren, mede namens deze 25 volmachtgevers, haar bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Bovendien ontving BAS nog circa 40 steunbetuigingen in een andere vorm, die BAS heeft bijgevoegd aan het BAS-bezwaarschrift. 

BAS-architect ir. Maarten Ruijters gaat hierbij in detail in op de aantasting van de architectonische waarden. Bijgevoegd aan het bezwaarschrift is een tweede deskundigenrapport van monumentenarchitect ir. Evert Jan Nusselder die in tekst en beeld uitlegt hoe het monumentale stadsbeeld wordt aangetast. Ook Vrienden van Den Haag (met 1700 leden) heeft een stevig onderbouwd bezwaarschrift ingediend. In de drie hier genoemde stukken wordt ook gewezen op de foute aannames en interne tegenstrijdigheden in het eerdere advies van de Monumenten- en Welstandscommissie.

De dakopbouw zoals in de omgevingsvergunning  ( © ir. E.J. Nusselder)

Onze torentjes en torendaken vogelvrij?

Hoeveel waarde heeft de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht als het privébelang van een projectontwikkelaar zwaarder weegt dan de cultuurhistorische waarden? Als deze omgevingsvergunning niet wordt ingetrokken dan zijn alle nog resterende torentjes en torendaken in het Statenkwartier vogelvrij en moeten de beschermde stadsgezichten in heel Den Haag het ergste vrezen. Precedentwerking moet voorkomen worden!!

Ook voor Frederik Hendrikplein 30 – onderdeel van hetzelfde beeldbepalende architectonische ensemble als nummer 34 – is op 22 april een omgevingsvergunning verleend. Ook hier wil de aanvrager een storende dakopbouw plaatsen en ook tegen deze omgevingsvergunning zal BAS bezwaar aantekenen.
Dit moet uiterlijk 29 mei.

Lopen deze torentjes en torendaken ook gevaar? (© Maarten Ruijters)

Frederik Hendrikplein 34: Veel medestanders tegen de sloop van het torentje en tegen de dakopbouw!

BAS en de omwonenden van dit markante pand krijgen in hun protest tegen de verleende omgevingsvergunning gelukkig veel aandacht en steun in de pers en nu ook in de gemeenteraad.


De aftrap kwam met een artikel in Den Haag Centraal van 17 april. Hierin een beschrijving van de snode plannen, de strijdigheid met het beschermd stadsgezicht, en de actie van BAS en de instemming van het Wijkoverleg Statenkwartier.


Op 20 april gaf Indebuurt Den Haag de ruimte aan de stemmen uit de buurt. Iedereen is erg geschrokken van het onzalige plan dit torentje op de hoek van het mooiste plein van het Statenkwartier te slopen.


Op 23 april stelde raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos schriftelijke vragen in de gemeenteraad over de verleende vergunning. Zij maken zich terecht veel zorgen over de precedentwerking van deze vergunningverlening. Zowel over de aantasting van het beschermd stadsgezicht en niet-toegestane woningsplitsing via de sluiproute van de kantoorbestemming.


Dit versterkt de meer dan 70 reacties van bewoners die BAS heeft ontvangen en waar wij nu mee aan de slag zijn gegaan. Wij zijn blij met alle steun!

Géén sloop van het torentje en géén dakopbouw Frederik Hendrikplein 34!

Tot ieders verbazing en verbijstering heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van het authentieke torentje en het ophogen met een dakopbouw van Frederik Hendrikplein 34.

Het Frederik Hendrikplein is het stralende middelpunt van het Rijks Beschermd Stadsgezicht Statenkwartier en de aantasting van dit markante hoekpand doet afbreuk aan de beschermde architectonische en stedenbouwkundige waarden van het plein. Het bouwblok Frederik Hendrikplein 29-36 is een gave architectonische eenheid, die hiermee te niet wordt gedaan. Geen gezicht en bovendien een precedent voor toekomstige bouwaanvragen van andere eigenaren die met de korte klap snel rijk willen worden met andere dakopbouwen en sloop van authentieke architectonische elementen.

Frederik Hendrikplein 29-36 met het hoektorentje van nummer 34 © Marja Langenberg

BAS zal een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning op grond van strijdigheid met het beschermd stadsgezicht en het aantasten van de cultuurhistorische waarde van het gebouw en het plein. De bewoners en omwonenden van het plein hebben een flyer van BAS ontvangen waarin wij oproepen om als belanghebbenden ook bezwaar aan te tekenen. Hoe meer bezwaren hoe moeilijker het voor de gemeente wordt. BAS heeft al enige tientallen reacties ontvangen van betrokken bewoners die bezwaar hebben tegen deze snode plannen en zal hen ondersteunen bij het indienen van bezwaren. Zij krijgen snel bericht van ons.