Ingebrekestelling

Indienen van een Ingebrekestelling

Als u een bezwaar indient tegen een verleende Omgevingsvergunning moet de Gemeente binnen 12 weken na de bekendmaking van deze omgevingsvergunning beslissen over uw bezwaar. Dit is vastgelegd in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Voor iedere dag dat de gemeente te laat is moet zij deze zogenaamde dwangsom betalen. De dwangsom geldt voor maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.

Zo dient u een ingebrekestelling in:

Stap 1

Als u uw bezwaar binnen zes weken na het publiceren van de Omgevingsvergunning heeft ingediend en de gemeente na 12 weken nog geen besluit heeft genomen, dan schrijft u een brief aan de gemeente. Daarin vermeldt u de beslistermijn en uw gegevens.

Stap 2

De gemeente heeft nu twee weken om een besluit te nemen. Doet de gemeente dat niet, dan moet zij de dwangsom vaststellen en het geld aan u overmaken.


Boreelstraat 3 © Paul van Leeuwen